Diễn biến mới nhất của những bộ luật ảnh hưởng đến thị trường bất động sản?

Trong báo cáo “Kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023”, Bộ xây dựng cho biết, trong năm 2022, Bộ này đã tiến hành hoàn thiện thể chế, pháp luật về xây dựng đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi).

Trong khi đó, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã được Chính phủ thông qua chính sách, báo cáo và được Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đã trình và lấy ý kiến Thành viên Chính phủ. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã và đang tích cực soạn thảo, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đối với các dự thảo Luật này để hoàn thiện dự thảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị; cấp, thoát nước; không gian ngầm cũng đang được rà soát và đề xuất xây dựng.

Trong năm 2022, Bộ Xây dựng đề xuất, trình Chính phủ Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Đặc biệt, theo Quyết định 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ công tác đã kiểm tra, làm việc với UBND các 05 thành phố trực thuộc TW và một số doanh nghiệp bất động sản để rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn.

Bộ Xây dựng cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 sẽ hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó trọng tâm là các dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Quản lý và phát triển đô thị; Luật Cấp, thoát nước; Chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về: quy hoạch, kiến trúc; quản lý phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị; vật liệu xây dựng; nhà ở và thị trường bất động sản.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác, đó là thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp; bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử; công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Triệu Vương – Nhịp sống thị trường