Người đang sử dụng đất trước 1/7/2014 cần chú ý 4 điểm sau trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Dự kiến, dự thảo Luật Đất đai sẽ được thông qua vào tháng 10/2023. Nếu đang sử dụng đất trước ngày 1/7/2014, thì cần lưu ý đến những điểm dưới đây của dự thảo Luật Đất đai.
  1. Điều kiện cấp Sổ đỏ với đất không giấy tờ sử dụng trước 1/7/2014
Việc quy định cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ trước ngày 1/7/2014 không phải là quy định mới được ban hành tại dự thảo. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013 có quy định về việc cấp Sổ đỏ cho đất không giấy tờ trước ngày 1/7/2014.
Đến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới nhất vẫn tiếp tục kế thừa quy định nêu trên, tuy nhiên thay thế cụm “trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành” bằng cụm “trước ngày ngày 01 tháng 7 năm 2014” để phù hợp với thời gian có hiệu lực của dự thảo Luật Đất đai.
Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không giấy tờ trước 01/7/2014 được cấp Sổ đỏ khi đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương.
– Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại nơi có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
– Được xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định.
– Đất không có tranh chấp.
  1. Xử lý đất do được giao, cho thuê trước ngày 1/7/2014
Nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 124 dự thảo Luật Đất đai 2013, theo đó trường hợp tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 được xử lý như sau:
– Nếu thuộc trường hợp thuê đất đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước 01/7/2014: Được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất.
– Nếu đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước 01/7/2014 mà thuộc trường hợp thuê đất: Phải chuyển sang thuê đất.
– Nếu thuộc trường hợp thuê đất mà đã nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp trước 01/7/2014: Được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất.
  1. Bồi thường với đất vượt quá hạn mức do nhận chuyển nhượng trước 1/7/2014
Khoản 2 Điều 92 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất.
Trong đó, đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày 1/7/2014 thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Có thể thấy, so với Luật Đất đai 2013, quy định về bồi thường với đất nông nghiệp do nhận sử chuyển nhượng vượt hạn mức trước 1/7/2014 sắp tới không có gì thay đổi.
Tuy nhiên, nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ trong trường  hợp này cần chờ Nghị định hướng dẫn của Chính phủ được ban hành sau khi thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.
  1. Xác định đất ở có vườn, ao trong cùng một thửa
Về vấn đề này, dự thảo đã sửa đổi thời điểm hình thành của thửa đất ở có vườn ao trong việc xác định diện tích đất ở.
Cụ thể, theo khoản 3, khoản 4 Điều 139 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, việc xác định diện tích đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2014 như sau:
– Với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2014 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng mà trong giấy tờ này có ghi rõ diện tích đất ở: Diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.
– Với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2014 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ này không ghi rõ diện tích đất ở: Quy định hạn mức công nhận đất ở phù hợp với tập quán ở địa phương.
Trong đó:
Nếu diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở: Diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương; Nếu diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở: Diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.
Trong khi đó, Luật Đất đai 2013 hiện nay quy định về xác định diện tích đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004.
Hoàng Tùng
Nhịp sống kinh tế